www.libanonwijnen.com

Categorieën

  • Alle wijnen
  • Aurora
  • Batroun Mountains
  • Château Khoury
  • Château Qanafar
  • Red Lebanon
  • Karam Winery
  • Coteaux du Liban
  • Nieuwe wijnen
  • La Tourba
Algemene voorwaarden
Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van libanonwijnen.com, gevestigd te Retie.
Deze versie is geldig vanaf 1 mei 2014.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Libanonwijnen.com. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Libanonwijnen.com. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.
 Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Libanonwijnen.com behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Libanonwijnen.com heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 Aan de leveringsplicht van Libanonwijnen.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Libanonwijnen.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.


 Wanneer een pakket verzekerd verstuurd moet worden, dient dit door de koper expliciet te worden aangegeven tijdens het afrekenen van de bestelling.
Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
 Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer moet op voorhand Libanonwijnen.com inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.
Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer.
 Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan Libanonwijnen.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Libanonwijnen.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Libanonwijnen.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Libanonwijnen.com. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.Aanbiedingen


Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.
 Verschillende aanbiedingen, actie's en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.Overeenkomst


Een overeenkomst tussen Libanonwijnen.com en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Libanonwijnen.com op haalbaarheid is beoordeeld.
 Libanonwijnen.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.Overmacht


Libanonwijnen.com is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Libanonwijnen.com belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Libanonwijnen.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Libanonwijnen.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Libanonwijnen.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Eigendomsvoorbehoud


Eigendom van alle door Libanonwijnen.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Libanonwijnen.com zolang de afnemer de vorderingen van Libanonwijnen.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Libanonwijnen.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Libanonwijnen.com.Betaling


De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. 
Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling
Toepasselijk recht/bevoegde rechter


Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Turnhout bevoegd.
 
www.libanonwijnen.com

Bent u ouder dan 18 jaar ?